Mô hình tổ chức

Đứng đầu Công ty là Tổng Giám đốc, trực tiếp quản lý Tài chính Kế toán. Bên dưới là 2 Phó Tổng Giám đốc phụ trách các phòng ban, chuyên ngành của công ty.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY

Comments are closed.