Công Ty Cổ phần Vận tải biển Container Thái Bình Dương

QUỸ DÂN SỐ LIÊN HIỆP QUỐC

 • 14/05/2021
 • Sứ mệnh của UNFPA

  UNFPA, Quỹ Dân số Liên hợp quốc, là một cơ quan phát triển quốc tế nhằm thúc đẩy quyền của mọi phụ nữ, nam giới và trẻ em được hưởng một cuộc sống khỏe mạnh và bình đẳng về cơ hội. UNFPA hỗ trợ các quốc gia sử dụng dữ liệu dân số cho các chính sách và chương trình giảm nghèo và đảm bảo rằng mọi người đều mong muốn mang thai, mọi ca sinh nở đều an toàn, mọi tiềm năng của người trẻ được phát huy và mọi trẻ em gái và phụ nữ đều được đối xử với phẩm giá và sự tôn trọng.

  Lịch sử của UNFPA tại Việt Nam

  UNFPA đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1977, khi tổ chức này thành lập Chương trình hợp tác đầu tiên với Chính phủ, cung cấp khoảng 190 triệu USD hỗ trợ. UNFPA hoạt động để cải thiện khả năng tiếp cận của người dân đối với các dịch vụ sức khỏe sinh sản và tình dục có chất lượng, hỗ trợ thu thập và sử dụng dữ liệu dân số chất lượng cao, tạo điều kiện cho đối thoại chính sách và giúp Chính phủ xây dựng, thực hiện và giám sát các chính sách dựa trên bằng chứng liên quan đến sức khỏe tình dục và sinh sản, dân số và phát triển và bình đẳng giới.

  Ở cấp trung ương, UNFPA phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Đảng Cộng sản và các Bộ Y tế; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nội vụ; Giao dục va đao tạo; Tài chính; Ngoại giao và những người khác. UNFPA cũng hợp tác với các cơ quan của Liên hợp quốc, cộng đồng các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và địa phương, các tổ chức xã hội và giới truyền thông.

  Ở cấp tỉnh, UNFPA làm việc với các đối tác như Ủy ban nhân dân và các sở ban ngành khác của tỉnh để hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho việc thực hiện các chương trình của UNFPA, giúp đảm bảo hiệu quả của hỗ trợ UNFPA nhằm nâng cao chất lượng và sử dụng sức khỏe sinh sản và tình dục. các dịch vụ, bao gồm kế hoạch hóa gia đình, và đã giúp thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, đặc biệt là ở các vùng nghèo và vùng sâu vùng xa.

  Mục tiêu UNFPA

  Các mục tiêu chung của UNFPA là đạt được khả năng tiếp cận toàn dân đối với sức khỏe sinh sản và tình dục, thúc đẩy quyền sinh sản, giảm tử vong ở bà mẹ và đẩy nhanh tiến độ trong chương trình nghị sự của Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển (ICPD). UNFPA cũng hỗ trợ đạt được khuôn khổ tổng thể mới của các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và các cam kết và khuôn khổ khác mà Chính phủ đã phê chuẩn, bao gồm Công ước về Xóa bỏ mọi Hình thức Phân biệt Đối xử với Phụ nữ (CEDAW). UNFPA tập trung vào việc cải thiện cuộc sống của thanh niên và phụ nữ bằng cách vận động cho quyền con người và bình đẳng giới cũng như thúc đẩy sự hiểu biết về các động lực dân số.

  Các động lực dân số, chẳng hạn như tốc độ tăng trưởng và cấu trúc tuổi của dân số, cũng như mức sinh, mức chết và xu hướng di cư, có ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của tiến bộ kinh tế, xã hội và con người. Tiếp cận thông tin và dịch vụ sức khỏe sinh sản và tình dục cũng như trao quyền cho phụ nữ cũng ảnh hưởng mạnh mẽ và bị ảnh hưởng bởi xu hướng dân số.

  Cách hoạt động của UNFPA

  Tại Việt Nam, chúng tôi hợp tác với Chính phủ ở cả cấp quốc gia và địa phương, các cơ quan của Liên hợp quốc, tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội, khu vực tư nhân và các đối tác phát triển khác để đóng góp vào nỗ lực quốc gia hướng tới một xã hội bình đẳng và bền vững hơn. UNFPA cũng hoàn toàn cam kết tham gia vào quá trình cải cách 'Cung cấp như một' (DaO) của LHQ tại Việt Nam.

  Copyright © 2021 Pacific Container Lines All rights reserved.